Klienti

Jako klienti Fit studia Jiřiny Hůrkové máte nárok vědět, jakým způsobem jsou zpracovávány údaje, které nám poskytujete.

Následující zásady jsou platné od 25. 5. 2018 a jsou vydány v souladu s nařízením (EU) 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů (,,GDPR“).

 

Jaké údaje zpracováváme a za jakým účelem

-          pro rezervace na cvičební lekce: jméno a příjmení, telefonní číslo

-          pro rezervace na akce se cvičením: jméno a příjmení, telefonní číslo, e-mailová adresa

-          pro zasílání informačních e-mailů: e-mailová adresa

Data používá výhradně majitelka Fit studia – Jiřina Hůrková, telefonní čísla za účelem rezervací používá obsluha recepce, která je náležitě poučena a má řádně sepsanou smlouvu o mlčenlivosti. Dále mohou být poskytnuty údaje pro účely vedení účetnictví, kdy je příslušná osoba taktéž řádně poučena a je s ní sepsána smlouva.

Pokud si klient nepřeje, aby jeho údaje byly používány, má právo tuto skutečnost oznámit majitelce studia, případně elektronicky na studiovou adresu (fitstudiojh@seznam.cz). Jeho údaje budou obratem z evidence vymazány.

 

Správce osobních údajů:
Jiřina Hůrková, majitelka

 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Provozní řád Fit studio Jiřiny Hůrkové

Cvičení v našem Fit studiu je určeno všem návštěvníkům, kteří jsou ochotni akceptovat tato základní pravidla:

 

 1. Vstupem do Fit studia návštěvník stvrzuje, že byl seznámen s tímto řádem, porozuměl jeho znění a zavazuje se jej dodržovat.
 2. Návštěvník Fit studia je povinen řídit se provozním řádem a pokyny obsluhy (recepce, lektora).
 3. Každý návštěvník je plně zodpovědný za svůj zdravotní stav a cvičí na svou vlastní zodpovědnost.
 4. Fit studio je zřízeno pro dospělé osoby, děti do 14 let by měly být v doprovodu dospělé osoby. Malé děti na lekce dospělých nebudou pouštěny.
 5. Do všech prostor Fit studia je zakázán vstup osobám v podnapilém stavu, pod vlivem návykových látek, ve špinavém nebo nevhodném oblečení. Není povoleno vnášet do prostor nebezpečné předměty.
 6. Návštěvník odpovídá v plné výši za škody způsobené provozovateli Fit studia.
 7. Za věci návštěvníků nacházející se mimo uzamčenou skříňku provozovatel Fit studia nezodpovídá. Skříňky však nejsou určeny k ukládání cenností (šperky, hodinky, peníze apod.).
 8. V místě vstupního prostoru je každý návštěvník povinen se vyzout z venkovní obuvi a nazout čistou obuv určenou do vnitřních prostor.
 9. Od obsluhy recepce návštěvník obdrží klíč od skříňky a uhradí vratnou kauci 50 Kč. Po ukončení cvičení a odevzdání klíčku od šatny mu bude kauce vrácena.
 10. Návštěvník je povinen nerušit ostatní při cvičení, být slušný a ohleduplný vůči ostatním osobám nacházejícím se v prostorách Fit studia.
 11. Posilovací náčiní používá cvičenec pouze k účelům, pro které jsou určeny.
 12. Použité náčiní je každý cvičenec povinen uklidit na místo k tomu určené.
 13. Do dětského koutku mohou děti zdravé a „hlídatelné“. Pokud dítě pláče, nebo je nezvladatelné, nemůže být ve skupině. Matka předává dítě na hlídání na vlastní zodpovědnost, paní na hlídání není zdravotní personál a za dítě nezodpovídá.
 14. Ve vstupních prostorách Fit studia je umístěn kamerový systém určený pro bezpečnost obsluhy recepce i klientů (v souladu se zákonem o ochraně osobních údajů a s respektem k základním lidským právům).
 15. Uhrazením vstupného bere klient na vědomí, že může být vyfotografován a fotografie může být umístěna na webu k propagačním účelům. Pokud s tímto nesouhlasí, oznámí to provozovateli a požádá o výmaz.